Krēzs SIA (turpmāk – ‘’Krēzs’’ un/vai “Mēs”) ir svarīga mūsu Klientu uzticība. Mūsu mērķis ir
likt mūsu Klientiem justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Savā ikdienas
darbībā mēs rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti. Krēzs rūpējas par savu Klientu
privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes
likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(turpmāk tekstā – Regula) un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, atbildīgo institūciju izdotajiem saistošajiem norādījumiem un noteikumiem privātuma
un datu apstrādes jomā.
Šī Privātuma politika informē un sniedz skaidrojumu par to, kā Krēzs rūpējas un aizsargā savā
rīcībā nonākušos Klientu personu datus, izskaidro kādā veidā un kādiem mērķiem mūsu
Klientu dati tiek apstrādāti, kā arī sniedz informāciju par mūsu Klientu tiesībām un
pienākumiem.
Lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem:
 datu subjekts: fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;
 personas dati: jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu;
 pakalpojumi: jebkāda veida pakalpojumi un preces, ko Krēzs piedāvā un sniedz tiešsaistē
vai klātienē;
 personas datu apstrāde: jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu
vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai
dzēšanu.
 pārzinis: fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā ar
citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par
personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Satura rādītājs:
1. Pārzinis un kontaktinformācija
2. Attiecināmība
3. Kādā veidā iegūstam personas datus?
4. Kādus personas datus iegūstam?
5. Kādiem nolūkiem apstrādājam personas datus un kāds ir apstrādes tiesiskais pamats?
6. Kam varam sniegt personas datus?
7. Cik ilgi glabājam datus?
8. Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi? 
9. Kur vērsties jautājumu vai neskaidrību gadījumos? 
10. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

1. Pārzinis un kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Krēzs ( vienotais reģistrācijas Nr. 45403046189,
juridiskā adrese Bebru iela 15-2, Jēkabpils, LV 5201), turpmāk- Krēzs.
Krēzs kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:  info@krezs.lv
 Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Krēzs juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus
par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt :
 rakstveida formā klātienē (Krēzs juridiskajā adresē) , uzrādot personu apliecinošu
dokumentu
 elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

1. Attiecināmība
Privātuma politika ir attiecināma uz ikvienu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē
mūsu Klienti savus personas datus iesniedz (https://krezs.lv/ vai e-pastā vai arī papīra
formātā juridiskajā adresē), privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu
aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:  fiziskajām personām – klientiem, pakalpojumu

lietotājiem, apmeklētājiem un pircējiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta
videonovērošana, Internetveikala pircējiem.

1. Kādā veidā iegūstam personas datus?
Personas datus varam saņemt vairākos veidos un informācija, ko iegūstam par personu, ir
atkarīga no darījuma satura, tostarp izvēlētā un izmantotā Pakalpojuma.
 datu subjekts Krēzs sniedzis savus personas datus, t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai
personai sazinoties un/vai sadarbojoties ar Krēzs, piemēram, sagatavojot un noslēdzot
līgumu;
 piesakot un izmantojot Krēzs pakalpojumus;
 piesakoties jaunumu saņemšanai un semināriem;
 pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai;
 sniedzot savus personas datus Krēzs lojalitātes programmas nolūkos;
 iepērkoties Internetveikalā.
Tāpat iegūstam arī informāciju, jebkāda veida savstarpējas sadarbības ietvaros, piemēram
mūsu Klientiem vai sadarbības partneriem piedaloties Krēzs rīkotajos pasākumos, kuru laikā
var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš ir sniegta informācija.

1. Kādus personas datus iegūstam un personas datu aptrādes nolūki?
Atkarībā no izmantotā pakalpojuma vai sadarbības, iegūstam šādus zemāk minētus datus:
 pamatdati jeb personas/klienta identifikācijas dati : vārds, uzvārds, dzimšanas datums;
 dati, kas saistīti ar attiecībām ar Klientu jeb informācija izrietoša no Klientam sniegtajiem
pakalpojumiem: preču iegādes un ar to saistītie darījumus apliecinošie dokumenti, preču
piegādes dati, iekārtu remonta un ar to saistītie iekārtu dati, defekti, vizuālais attēls, klientu
kontaktinformācija, klientu pieteikumi, klienta kontaktinformācija : vārds, telefona numurs,
e-pasta adrese;
 dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu. Piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei
vai attiecīgi atsaukumam, ja tas ir ātrāk.
 fotogrāfijas/fotoattēli:  fotogrāfijas/fotoattēli no Krēzs pasākumiem, foto uzņemšanas
datums;
 video dati: video no klientu pasākumiem, videonovērošana Krēzs objektos, ierakstīšanas
datums.

1. Kādiem nolūkiem apstrādājam personas datus un kāds ir apstrādes tiesiskais pamats?
Krēzs apstrādā personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, balstoties uz
noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, Krēzs leģitīmām interesēm.
Jūsu dati tiek apstrādāti:
 pakalpojumu sniegšanai un līguma/darījuma izpildes nodrošināšanai, tostarp reģistrējoties
un iepērkoties internetveikalā, pakalpojumu pieteikumos tīmekļa
vietnē https://krezs.lv/ , Krēzs tirdzniecības vietās. Apstrādes nolūks attiecas uz
pakalpojumu sniegšanu un noslēgto līgumu (darījumu) izpildi. Apstrādi veicam uz likuma un
līguma (darījuma) pamata.
 līguma sagatavošanai un noslēgšanai. Apstrādes nolūks attiecas uz jauniem klientiem,
pirmreizējiem jeb jauniem pakalpojumiem/darījumiem. Apstrādi veicam uz likuma un
līguma (darījuma) pamata.
 maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nododam pilnvarotajam apstrādātājam
Stripe. 
 savstarpējas saziņas gadījumos, lai sniegtu datu subjektam atbalstu un informāciju, tostarp
pieteikto jautājumu risināšanai. Apstrādes nolūks attiecas uz datu subjekta un Krēzs
savstarpējo saziņu, tostarp datu subjekta iesniegtiem pieteikumiem, iesniegumiem vai
jebkuru kontaktu (t.sk. pa pastu, e-pastu, tīmekļa vietnē  u.c.). Apstrādi veicam uz likuma un
līguma (darījuma), tostarp iesniegtā pieteikuma, iesnieguma vai jautājuma pamata.

 lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz mūsu īpašumu
(zādzības, vandālisms u.c.), kā arī aizsargātu darbinieku, klientu, apmeklētāju un citu
personu būtiskās intereses, tostarp veselību un dzīvību. Apstrādes nolūks attiecas uz veikto
videonovērošanu. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.
 mārketinga un komunikācijas vajadzībām, kā arī Krēzs Lojalitātes programmas ietvaros.
Apstrādes nolūks attiecas uz Krēzs komerciālo paziņojumu sūtīšanu, klientu lojalitātes
pasākumiem, semināriem, apmācībām un citos specifiskos nolūkos, piemēram, ja
piedalāties kādā no Krēzs rīkotajiem pasākumiem, kura laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai
veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš sniegta informācija. Apstrādi veicam uz datu
subjekta piekrišanas pamata.
Krēzs apstrādā Personas datus tikai iepriekš minētajos apstrādes nolūkos. Fizisku personu
interešu aizsardzības nolūkos, aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju
iespējas, saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, kā arī
drošības pasākumus. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības
līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi personas datiem.

1. Kam varam sniegt personas datus?
Mēs varam kopīgot jūsu sniegto informāciju ar mūsu sadarbības partneriem, pakalpojumu
sniedzējiem, atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, ar Klientu noslēgtā
līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai, mēs varam pilnvarot savus
sadarbības partnerus veikt preču piegādes, maksājumu apstrādi vai nodrošināt pakalpojumu
sniegšanu, kā piemēram, iekārtu apkopes un remonta pakalpojumus, mārketinga un
tirdzniecības veicināšanas nolūkos piesaistīt sadarbības partnerus, tiešā mārketinga
nodrošināšanā un tirdzniecības projektu vadībā.
Mums ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo pakalpojumu veikšanai vajadzīgos Klienta
personas datus tādā apmērā, cik tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Sadarbības partneri
nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Krēzs
prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā esam tos
pilnvarojuši.
Turklāt mēs varam atklāt informāciju par Jums:
 ja to nosaka tiesību akti vai tiesvedība;
 tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, pēc to pieprasījuma;
 ja mēs uzskatām, ka personas datu atklāšana ir vajadzīga vai atbilstoša, lai novērstu fizisku
kaitējumu vai finansiālus zaudējumus, vai saistībā ar iespējamas vai faktiskas nelikumīgas
darbības izmeklēšanu;
 lai aizsargātu īpašumtiesības, kā arī pakalpojumu un likumīgās tiesības;
 lai ievērotu jebkurus piemērojamos tiesību aktus.

1. Cik ilgi glabājam datus?
Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā
noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem
normatīvajiem aktiem, vai kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu
apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
1. Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi? 
Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās
informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Mēs pieliksim visas pūles, lai
nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs
glabājam, 30 dienu laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.
Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu
Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem
datiem. Krēzs datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām izskata bez maksas.
Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie
iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai
atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja
persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto
piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas
iespējas iepriekšējā apmērā.
Tāpat Jūs jebkurā laikā varat atteikties no komerciāliem paziņojumiem, nosūtot iesniegumu
/paziņojumu uz e-pasta adresi: info@krezs.lv vai izmantojot komerciālajā paziņojumā
paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas,
noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
Datu subjektam ir pienākums:
 sniegt mums informāciju par izmaiņām Jūsu sniegtajos datos, jo mums ir svarīgi, ka mūsu
rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija;
 nepieciešamības gadījumā sniegt mums papildu informāciju. Saziņas un sadarbības
ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība
notiek ar noteiktu fizisku personu un, ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā
informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu
personu tiesības.
Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību un arī pilnveidojam savu tīmekļa vietni,
kas tiek veikta ar mērķi uzlabot mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, pastāv iespēja, ka
periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Šādā gadījumā, mēs Jūs par to
informēsim un lūgsim iepazīties ar Privātuma politikas jaunāko versiju.

1. Kur vērsties jautājumu vai neskaidrību gadījumos? 
Jebkādu jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku, personas datu
apstrādi vai arī Jūsu likumisko tiesību gadījumā, ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos
gadījumos) vai labot Jūsu personisko informāciju, aicinām sazināties ar mums, izmantojot
zemāk norādīto kontaktinformāciju:
Krēzs SIA, Bebru 15-2 iela , Jēkabpils, LV-5201
E:pasts:info@krezs.lv

Tālruņa numurs: 25479292

1. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi
Krēzs mājas lapa var izmantot sīkdatnes.
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet
Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galaiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē)
brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai
pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību
tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un
atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi.
Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Mēs izmantojam:
 obligātās sīkdatnes: nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa
vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem.
Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc
un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties,
piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos
pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek
glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
 funkcionālās sīkdatnes:  ar šo sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne atceras lietotāja izvēlētos
uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas
lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Krēzs izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi: nodrošinātu tās
funkcionalitāti. Tīmekļa lietotājs nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu
lietošanas, jo bez tām vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
Ja Jums ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, Jūs variet sazināties ar mums ,
izmantojot šādu kontaktinformāciju: info@krezs.lv
Mūsu tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi
lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Krēzs nenes atbildību.